นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง

ผู้อำนวยการกองกฎหมาย

0-2849-6264


นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล

รองผู้อำนวยการกองกฎหมาย

0-2849-6261


งานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา

นางพัศนาภรณ์ แก้วสัมฤทธิ์

หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา

0-2849-6272


patsanaporn.kae@mahidol.ac.th

นางสาวมยุรี จุลกัณห์

นิติกร (ผู้ชำนาญการ)

0-2849-6260


mayuree.chu@mahidol.ac.th

นางสาวกุลวดี ปุณทริกโกทก

นิติกร

0-2849-6273


kulwadee.poo@mahidol.ac.th

นางสาวสุธาสินี สัณหรัติ

นิติกร

0-2849-6268


Sutasinee.San@mahidol.ac.th

นางสาวพัชร์ ทาสีลา

นิติกร

0-2849-6260


pash.tas@mahidol.ac.th

นางสาววิชญาพร ไฝขาว

นิติกร

0-2849-6262


wichayaporn.fai@mahidol.ac.th

งานวินัยและคดี

นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล

หัวหน้างานวินัยและคดี

0-2849-6261


auaychai.iss@mahidol.ac.th

นางสาวศุภกาญจน์ เดชบุญ

นิติกร (ผู้ชำนาญการ)

0-2849-6441


supakran.dat@mahidol.ac.th

นายอาริยารักษ์ จันทะเขต

นิติกร

0-2849-6442


ariyaruk.chu@mahidol.ac.th

นายณัฐกิตติ์ สมสุข

นิติกร

0-2849-6441


natthakit.som@mahidol.ac.th

นายธนาชัย มาโนช

นิติกร

0-2849-6270


thanachai.man@mahidol.ac.th

นายวัชรพงศ์ พิพิธพรรณพงศ์

นิติกร

0-2849-6442


watcharaphong.phi@mahidol.ac.th

งานบริหารและธรรมาภิบาล

นางสุนิสา ปริพฤติพงศ์

หัวหน้างานบริหารและธรรมาภิบาล

0-2849-6267


sunisa.par@mahidol.ac.th

นางเวียงพร ไกรเกียรติสกุล เภาทอง

นิติกร

0-2849-6273


viengporn.kra@mahidol.ac.th

นางสาวศศิธร สวัสดิ์แดง

นิติกร

0-2849-6270


sasithorn.saw@mahidol.ac.th

นายสรศักดิ์ ฉิมทับ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-2849-6266


sorasak.jan@mahidol.ac.th

นายปณิธิ เพ็ชรดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-2849-6266


pron.pet@mahidol.ac.th

นายจักรกฤษณ์ พางาม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

0-2849-6263


chakrakrishna.bha@mahidol.ac.th