นโยบายการเผยแพร่

วารสารกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล (เลขมาตรฐานสากล ISSN 2651 – 1517)
มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการด้านกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก (World Class University) โดยเผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566 เป็นต้นไปกำหนดให้เผยแพร่ปีละ 1 ฉบับ โดยมีกองบรรณาธิการพิจารณา กลั่นกรอง และตรวจสอบคุณภาพของบทความ

ส่งบทความเพื่อเผยแพร่

วิธีการส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์
ให้ผู้นิพนธ์ส่งเอกสาร 1) บทความต้นฉบับโดยใช้แบบฟอร์มบทความ (MULEJ 1-1) เป็นไฟล์ word
พร้อมไฟล์ PDF และ 2) แบบขอส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ (MULEJ 1-2) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนเป็นไฟล์ PDF ให้กองบรรณาธิการทางอีเมล mulej@mahidol.ac.th

1. บรรณาธิการ

 • นายอวยชัย อิสรวิริยะสกุล

2. ผู้ช่วยบรรณาธิการ

 • นายจักรกฤษณ์ พางาม

3. คณะกรรมการอำนวยการ

 • อธิการบดี
 • รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 • ศาสตราจารย์ ดร.สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
 • รองศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ ศิริสรรหิรัญ
 • ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
 • หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย
 • หัวหน้างานวินัยและคดี กองกฎหมาย
 • หัวหน้างานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป กองกฎหมาย

4. คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ

 • ผู้อำนวยการกองกฎหมาย หรือผู้แทน
 • หัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา กองกฎหมาย
 • หัวหน้างานวินัยและคดี กองกฎหมาย
 • นายฉัตรชัย จรูญพงศ์ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
 • นายนัทธี ฤทธิ์ดี (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
 • นายบุญชู แจ้งเจริญกิจ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
 • นายสุจิตร มหาพิรุณ (ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก)
 • นายคณพศ เฟื่องฟุ้ง
 • นางเวียงพร ไกรเกียรติสกุล เภาทอง
 • นายจักรกฤษณ์ พางาม
 • นายณัฐกิตติ์ สมสุข
 • นายธนาชัย มาโนช
 • นายวัชรพงศ์ พิพิธพรรณพงศ์
 • นายอาริยารักษ์ จันทะเขต
 • นายเอกชัย สินธ์ภักดี
 • หัวหน้างานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป กองกฎหมาย

 5. คณะกรรมการฝ่ายจัดทำรูปเล่มวารสาร

 • หัวหน้างานธรรมาภิบาลและบริหารทั่วไป หรือผู้แทน
 • นางสาวพัชร์ ทาสีลา
 • นางสาวเมธสา เอื้อโอภาพัฒน์
 • นางสาววิไล กสิโสภา
 • นายจักรกฤษณ์ พางาม

หลักเกณฑ์การพิจารณา

ดาวน์โหลด

 • ใบสมัครสมาชิก (MULEJ 1-0)      
 • แบบฟอร์มบทความ (MULEJ 1-1)     
 • แบบขอส่งบทความเพื่อขอรับการตีพิมพ์ (MULEJ 1-2)    
 • แบบรายงานการแก้ไขบทความ (MULEJ 1-3)     
 • แบบประเมินบทความ (MULEJ 2-1)    
 • แบบสรุปข้อเสนอแนะ (MULEJ 2-2)    
 • หนังสือทั่วไป/บันทึกข้อความ (MULEJ 3-1)    
 • หนังสือรับพิจารณาบทความเพื่อลงตีพิมพ์ (MULEJ 3-2)    
 • หนังสือขอเชิญเป็นผู้ประเมินบทความ  (MULEJ 3-3)     
 • หนังสือแจ้งแก้ไขบทความ (Revision) (MULEJ 3-4)     
 • หนังสือประชุมคณะกรรมการฝ่ายวิชาการ (MULEJ 3-5)     
 • หนังสือตอบรับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ (Accepted)  (MULEJ 3-6)     
 • หนังสือไม่รับบทความเพื่อลงตีพิมพ์ (Reject)  (MULEJ 3-7)     

วิธีการอ้างอิง

ติดต่อกองบรรณาธิการ

เบอร์โทร : 02-849-6263
อีเมล์ : mulej@mahidol.ac.th

วารสารกฎหมาย

ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 2565
Volume 5, Issue 1  Jan – June 2022

 

 


คลิก
เพื่ออ่านวารสาร

 

 

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2565
Volume 5, Issue 2  Jul – Dec 2022

 

 


คลิก
เพื่ออ่านวารสาร

 

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มฺิ.ย. 2564
Volume 4, Issue 1  Jan – June 2021

 

 


คลิก
เพื่ออ่านวารสาร

 

ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2564
Volume 4, Issue 2  Jul – Dec 2021

 

 


คลิก
เพื่ออ่านวารสาร

 

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 2563

Volume 3, Issue 1  Jan – June 2020

สแกน QR Code เพื่ออ่านวารสาร

 

คลิกเพื่ออ่านวารสาร

 

ดาวน์โหลด

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2563

Volume 3, Issue 2  Jul – Dec 2020

สแกน QR Code เพื่ออ่านวารสาร

 

 

คลิกเพื่ออ่านวารสาร

 

ดาวน์โหลด

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 2562
Volume 2, Issue 1 Jan – June 2019

สแกน QR Code เพื่ออ่านวารสาร คลิกเพื่ออ่านวารสาร ดาวน์โหลด

 

 

 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2562
Volume 2, Issue 2  Jul – Dec 2019

สแกน QR Code เพื่ออ่านวารสาร คลิกเพื่ออ่านวารสาร ดาวน์โหลด

ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ม.ค. – มิ.ย. 2561
Volume 1, Issue 1 Jan – June 2018

 
สแกน QR Code เพื่ออ่านวารสาร คลิกเพื่ออ่านวารสาร ดาวน์โหลด

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2561
Volume 1, Issue 2 Jul – Dec 2018

สแกน QR Code เพื่ออ่านวารสาร คลิกเพื่ออ่านวารสาร  ดาวน์โหลด