นโยบายการเผยแพร่

วารสารกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวารสารฉบับราย 6 เดือนจัดทำขึ้นในรูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Journal) เพื่อเป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อันจะนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการทางกฎหมายเพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University) ซึ่งมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล และผู้ที่สนใจ เช่น กฎหมายใหม่ของมหาวิทยาลัย วินัยของบุคลากร และการดำเนินงานขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาล เป็นต้น
  • บทความที่เผยแพร่ในวารสารฉบับนี้เป็นข้อคิดเห็นส่วนบุคคลของผู้เขียนและเจ้าของบทความ ไม่มีข้อผูกพันกับกองบรรณาธิการวารสารกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล
  • กองบรรณาธิการวารสารกฎหมาย มหาวิทยาลัยมหิดล ไม่สงวนสิทธิ์ในการคัดลอก ทำซ้ำ หรือเผยแพร่เนื้อหาแต่ให้อ้างอิงแหล่งที่มาให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ส่งบทความเพื่อเผยแพร่

บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลที่มีความประสงค์เผยแพร่บทความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล กรุณาส่งมาที่ กองกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล หรือส่งผ่านระบบออนไลน์โดยคลิกที่ปุ่มส่งบทความออนไลน์ด้านล่างนี้

ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2563

Volume 3, Issue 2  Jul – Dec 2020

สแกน QR Code เพื่ออ่านวารสาร

 

 

คลิกเพื่ออ่านวารสาร

 

ดาวน์โหลด

ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 2563

Volume 3, Issue 1  Jan – June 2020

สแกน QR Code เพื่ออ่านวารสาร

 

 

คลิกเพื่ออ่านวารสาร

 

ดาวน์โหลด

ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2562

Volume 2, Issue 2  Jul – Dec 2019

สแกน QR Code เพื่ออ่านวารสาร

 

 

คลิกเพื่ออ่านวารสาร

 

ดาวน์โหลด

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 ม.ค. – มิ.ย. 2562

Volume 2, Issue 1 Jan – June 2019

สแกน QR Code เพื่ออ่านวารสาร

 

 

คลิกเพื่ออ่านวารสาร

 

ดาวน์โหลด

ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ก.ค. – ธ.ค. 2561

Volume 1, Issue 2 Jul – Dec 2018

สแกน QR Code เพื่ออ่านวารสาร

 

 

คลิกเพื่ออ่านวารสาร

 

ดาวน์โหลด

ปีที่ 1 ฉบับปฐมฤกษ์ ม.ค. – มิ.ย. 2561

Volume 1, Issue 1 Jan – June 2018

สแกน QR Code เพื่ออ่านวารสาร

 

 

คลิกเพื่ออ่านวารสาร

 

ดาวน์โหลด