คณะกรรมการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาล

ด้วย มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมภิบาล เพื่อการบริการจัดการองค์กรอย่างยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก (World Class University) กอปรกับมหาวิทยาลัยได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตามมติคณะรัฐมตรีเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาล และการดำเนินงานเกี่ยวกับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงเห็นสมควรให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบธรรมภิบาล โดยมีกองกฎหมายเป็นฝ่ายเลขานุการ

อำนาจและหน้าที่

(1) เสนอแนะเชิงนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนระบบธรรมภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดลต่ออธิการบดี

(2) เสนอแนะกรอบแนวทาง มาตรการ กลไก และการวางระบบในการขับเคลื่อนระบบธรรมภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล

(3) กำกับ ดูแล และส่งเสริมให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการขับเคลื่อนระบบธรรมภิบาลของมหาวิทยาลัยมหิดล

(4) ดำเนินงานเกี่ยวกับประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล

(5) ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อมาดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม (1) (2) (3) และ (4) 

(6) หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี

 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 2923/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบธรรมาภิบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561