คณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อมาดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ของบุคลากรเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อำนาจและหน้าที่

คณะกรรมการมีหน้าที่พิจารณาเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์ พร้อมเสนอความเห็นและข้อวินิจฉัยในเรื่องอุทธรณ์และเรื่องร้องทุกข์นั้น ต่อสภามหาวิทยาลัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวกับการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552
 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2)
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 31/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2565
 คำสั่งมหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 3310/2565 เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการของคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ลงวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565