คณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตั้งคณะกฎหมายและธรรมาภิบาลเพื่อให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

อำนาจและหน้าที่

(1) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับและประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นระเบียบวาระการประชุมที่มีประเด็นเชิงกฎหมายและธรรมาภิบาลเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

(3) วางระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย

(4) เสนอแนะการทบทวนแก้ไข ยกเลิกข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย

(5) เสนอแนะระบบและกลไกการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อช่วยกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ใน อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 42/2559 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2559
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 4/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล (เพิ่มเติม) ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 26/2560 เรื่อง แก้ไข คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาล ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2560
 คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 24/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกฎหมายและธรรมาภิบาลแทนตำแหน่งที่ว่าง ลงวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561