คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย

สภามหาวิทยาลัยมหิดล ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมายเพื่อให้การดำเนินงานของสภามหาวิทยาลัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย ข้อบังคับ และประกาศของมหาวิทยาลัย เป็นไปด้วยความเรียบร้อย คล่องตัวและมีประสิทธิภาพ

อำนาจและหน้าที่

(1) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับและประกาศที่ออกโดยสภามหาวิทยาลัยก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

(2) พิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นระเบียบวาระการประชุมที่มีประเด็นเชิงกฎหมายและธรรมาภิบาลเพื่อประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย

(3) วางระบบการติดตามและประเมินผลการใช้ข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย

(4) เสนอแนะการทบทวนแก้ไข ยกเลิกข้อบังคับและประกาศมหาวิทยาลัย

(5) เสนอแนะระบบและกลไกการกำกับดูแลด้านธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัย

(6) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อช่วยกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดอันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ

(7) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยมหิดล ที่ 58/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นทางกฎหมาย ลงวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ติดต่อฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ โทร. 02 849 6262