ข่าวประชาสัมพันธ์

12/05/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดโครงการอบรมกฎหมายปกครองกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

27/04/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดการประชุมสัมมนาส่งเสริมจริยธรรม เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”

10/05/2023

ม.มหิดล จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

10/05/2023

ม.มหิดล จัดกิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24/04/2023

อธิการบดีมอบนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานและบุคลากร