ข่าวประชาสัมพันธ์

26/01/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

08/02/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19/02/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

04/04/2024

กองกฎหมายจัดโครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำประกาศให้ทุนและสัญญารับทุนนักศึกษา

26/01/2024

กองกฎหมาย ขอแสดงความยินดีกับคุณอาริยารักษ์ จันทะเขต ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานวินัยและคดี