21/07/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับคณะดูงานด้านการออกกฎหมาย และด้านการบริหารงานบุคคล จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

02/10/2023

กองกฎหมาย ขอแสดงความยินดีกับคุณเวียงพร ไกรเกียรติสกุล เภาทอง ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา

15/06/2023

กิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

12/05/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดโครงการอบรมกฎหมายปกครองกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย

27/04/2023

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดการประชุมสัมมนาส่งเสริมจริยธรรม เรื่อง “จริยธรรมสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย”