ข่าวประชาสัมพันธ์

10/05/2023

ม.มหิดล จัดโครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

10/05/2023

ม.มหิดล จัดกิจกรรมการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24/04/2023

อธิการบดีมอบนโยบายไม่รับของขวัญ และของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ให้กับผู้บริหารมหาวิทยาลัย หัวหน้าส่วนงานและบุคลากร

23/06/2020

1 มิถุนายน 2563 รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน Governance, Risk and Compliance (GRC)

09/09/2019

กองกฎหมายจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกฎหมายจัดงานเลี้ยงขอบคุณ คุณบุญชู แจ้งเจริญกิจ นิติกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ) เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ เรือนน้ำอลิษา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม