ข่าวประชาสัมพันธ์

10/07/2024

ประชุมเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2567

17/07/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายให้ความรู้แก่ผู้บริหารเกี่ยวกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

26/01/2024

กองกฎหมาย ขอแสดงความยินดีกับคุณอาริยารักษ์ จันทะเขต ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานวินัยและคดี

01/11/2023

กองกฎหมาย จัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายนิติกรมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2566 “พัฒนาคน พัฒนางาน ประสานภารกิจ” วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2566

02/10/2023

กองกฎหมาย ขอแสดงความยินดีกับคุณเวียงพร ไกรเกียรติสกุล เภาทอง ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานกฎหมายและนิติกรรมสัญญา