ข่าวประชาสัมพันธ์

01/07/2019

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานของกองกฎหมาย และแนวทางการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สิน

01/07/2019

โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

01/07/2019

โครงการอบรมประชุมชี้แจงการดำเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วย วินัยนักศึกษา พ.ศ. 2561 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 2561

19/07/2019

การบรรยายพิเศษเกี่ยวกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2562

09/09/2019

กองกฎหมายจัดงานเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

กองกฎหมายจัดงานเลี้ยงขอบคุณ คุณบุญชู แจ้งเจริญกิจ นิติกร (ผู้ชำนาญการพิเศษ) เนื่องในโอกาสเกษียณอายุงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 9 กันยายน 2562 ณ เรือนน้ำอลิษา อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม