ข่าวประชาสัมพันธ์

26/01/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล โดย กองกฎหมาย จัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

08/02/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

19/02/2024

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

22/03/2024

เชิญเข้าร่วมโครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำประกาศให้ทุนและสัญญารับทุนนักศึกษา วันที่ 4 เมษายน 2567 รูปแบบออนไลน์

22/03/2024

เชิญเข้าร่วมอบรม “จัดโครงการอย่างไร ให้ห่างไกลทุจริต” วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว