โครงการสำนักงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green office)

มหาวิทยาลัยมหิดล มีนโยบายส่งเสริมการจัดทำโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) เพื่อลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ อันเป็นสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรากฏการณ์โลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางในประเทศไทยและทั่วโลก ในระยะแรก นี้ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบหมายให้อาคารสำนักงานอธิการบดี สมัครเข้าร่วมโครงการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) เพื่อเป็นต้นแบบให้ส่วนงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้นำแนวทางไปบริหารจัดการอาคารในสังกัด ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้กำหนดแผนการดำเนินการไว้ดังนี้
1. ปี พ.ศ. 2559 ส่วนงานในพื้นที่ศาลายา เข้าร่วมจัดทำโครงการสำนักงานมิตรกับสิ่งแวดล้อม(Green Office)
2. ปี พ.ศ. 2560 ส่วนงานพื้นที่พญาไท บางกอกน้อย เข้าร่วมจัดทำโครงการสำนักงานมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(Green Office)
3.ปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี , นครสวรรค์ ,อำนาจเจริญ เข้าร่วมจัดทำโครงการสำนักงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office)

ข่าวรับรางวัล G ทอง
ข่าวรับรางวัล G เงิน
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานการจัดการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
สถิติการใช้พลังงานและการปลดปล่อยก๊าชเรือนกระจก 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานอธิการบดี
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สำนักงานอธิการบดี 
แผนการกำหนดการขอเบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงานอธิการบดี 
นโยบายการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนของอาคารสำนักงานอธิการบดี 
นโยบายลดการใช้พลังงานและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก สำนักงานอธิการบดี