งานบริหารเอกสาร

นางโสภาพรรณ สุริยะมณี

หัวหน้างานบริหารเอกสาร

02-849-6010


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
sopaphan.sur@mahidol.ac.th

นางจันทร์แรม ปัญญาประดิษฐ์โชติ

02-849-6012


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
Email : chanram.pan@mahidol.ac.th

นางกฤชรัสย์ โชติยากร

02-849-6012


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
Email : kitchras.cho@mahidol.ac.th

นายสุดใจ อ่อนละมัย

02-849-6015


พนักงานพิมพ์ ระดับ 2
Email : sudjai.onl@mahidol.ac.th

นายเอกสิทธิ์ เผ่าวัฒนา

02-849-6009


นักวิชาการสารสนเทศ(ชำนาญการพิเศษ)
Email : ekkasit.pao@mahidol.ac.th

นางสาวโชติกา เกษาภรณ์

02-849-6011


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : jantakant.kea@mahidol.ac.th

นางสาวจุฑามาศ สินอนันตชัย

02-849-6202


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : jutamas.sau@mahidol.ac.th

นายพิเชษฐ์ สุขแพทย์

02-849-6015


พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
Email : pichet.suk@mahidol.ac.th

นายพัฒนพล หมู่หมื่นศรี

02-849-6015


พนักงานทั่วไป
Email : pattanaphon.moo@mahidol.ac.th

นายอรรณพ ธาวินัย

02-849-6015


พนักงานทั่วไป
Email : annop.tha@mahidol.ac.th

นางสาววริศา พรโสภณ

02-849-6015


พนักงานธุรการ
Email : warisa.pon@mahidol.ac.th

นายพงศกร แจ้งสว่าง

02-849-6013


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : pongsakorn.jan@mahidol.ac.th

นางสาวปพิชญา สุโข

02-849-6009


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : papichaya.suk@mahidol.ac.th

นางอัญชลี มาตะโก

02-849-6202


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
Email : auncharee.mat@mahidol.ac.th

นางสาวเสาวรัตน์ รัฐปกป้อง

02-849-6013


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
Email : saowarat.rat@mahidol.ac.th

นางอุษา เพ็งพริ้ง

02-849-6207


พนักงานสถานที่ ระดับ 2
Email : ousa.peg@maidol.ac.th

พระราชบัญญัติ

ระเบียบ

คำสั่ง/ประกาศมหาวิทยาลัย

แบบประเมินความพึงพอใจ งานบริหารเอกสาร

3.7/5 - (13 votes)