ประกาศ / คำสั่ง/ ข้อบังคับ

ตัวอย่างหนังสือ

1. ตัวอย่างหนังสือภายนอก  
2. ตัวอย่างหนังสือภายใน 
3. ตัวอย่างหนังสือภาษาอังกฤษ 
4. ตัวอย่างคำสั่ง 
5. ตัวอย่างประกาศ 
6. ตัวอย่างข้อบังคับ 
7. ตัวอย่างหนังสือประทับตรา 
8. ตัวอย่างแถลงการณ์ 
9. ตัวอย่างหนังสือรับรอง 
10. ตัวอย่างข่าว 
11. แบบฟอร์มรายงานการประชุม 
12. ตัวอย่างหนังสือที่มหาวิทยาลัยทำถึงเลขาธิการวัง
13. ตัวอย่างหนังสือจากส่วนงานขอพระราชทานเพลิงศพ
14. ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม งานบริการกลางและยานพาหนะ กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล 
แบบขออนุญาตจอดรถยนต์ค้างคืนภายในพื้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดี 

แบบขอใช้รถยนต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล)
แบบขอใช้รถยนต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ต่างจังหวัด)
แบบยื่นขอเผยแพร่รายการและเนื้อหาผ่านช่องทางการสื่อสารของมหิดลแชนแนลและเครือข่ายมหิดลแชนแนล
แบบคำขอมีบัตรแสดงตนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย (สีชมพู)
แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิกการรักษาพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) (สีเขียว)
แบบรายงานเหตุผลกรณีไม่ได้บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
แบบบขอรับเงินสวัสดิสงเคราะห์สำนักงานอธิการบดี
แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการกองบริหารงานทั่วไป
แบบฟอร์มบัญชีหนังสือขอทำลาย

วีดีทัศน์

พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้าง ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2565 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2565

“วีดิทัศน์ ธ สถิต ในใจชาวมหิดล”

“วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยมหิดล”(Presentation Mahidol University)

ผลงาน R2R

การวิเคราะห์ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน กรณีศึกษาหน่วยงานเลขานุการผู้บริหาร
การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลปี 2560
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 
งานวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  
ความพึงพอใจในการจัดงานกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล
คู่มือ-การพัฒนาโมเดลนำร่องของสมรรถนะของหน่วยเลขานุการผู้บริหาร: กรณีศึกษาเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
คู่มือปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS)
คู่มือ-แนวทางปฏิบัติงานเลขานุการ Secretary Works
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 1
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 2

5 เมษายน 2566 : โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

30 มิถุนายน 2565 : โครงการอบรม Performance Management System กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

21 พฤษภาคม 2565 : โครงการอบรม สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ “Secretary in 21st Century” เลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

26 เมษายน 2565 : อบรมการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจด้านการรับบริการ สำหรับกองบริหารงานทั่วไป

18 มีนาคม 2565 : โครงการอบรม “การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ Service Excellence” งานบริการกลางและยานพาหนะ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

8 ธ.ค. 2564 – 27 ม.ค. 2565 : โครงการอบรมรอบรู้ด้านกฎหมาย(ข้อบังคับ ประกาศ) สำหรับเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

3.5/5 - (25 votes)