งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

นายชัยโรจน์ รอดเกลี้ยง

หัวหน้างานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

02-849-6201


Email : chairoj.rod@mahidol.ac.th

หน่วยประชุมและพิธีการ

นายภาณุมาศ ทองสุขศรี

02-849-6203


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : panumas.tho@mahidol.ac.th

นางรัตนา ทองสัมฤทธิ์

02-849-6329


ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ชำนาญงาน)
Email : rattana.thn@mahidol.ac.th

นางสาวนัดดา สุวรรณคดี

02-849-6205


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : nadda.suw@mahidol.ac.th

นางสาวพรรณอำไพ เกียรติชื่น

02-849-6329


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : panumpai.kia@mahidol.ac.th

นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ

02-849-6203


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : kulthon.sap@mahidol.ac.th

นายทานต์ธนัตถ์ กนิษฐสังกาศ

02-849- 6203


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : thanthanat.kan@mahidol.ac.th

สภาคณาจารย์

นางพัชญา วงษ์วันทนีย์

02-849-6352


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : patchaya.won@mahidol.ac.th

นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์

02-849- 6352


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : pornsiri.boo@mahidol.ac.th

นางสาวดาริน พรหมศิลป์

02-849- 6352


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : darin.pro@mahidol.ac.th

ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับ

ตัวอย่างหนังสือ / แบบฟอร์ม

คู่มือ

เอกสารอื่น ๆ

แบบประเมินความพึงพอใจ งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

3.1/5 - (12 votes)