งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

นายชัยโรจน์ รอดเกลี้ยง

หัวหน้างานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

02-849-6201


Email : chairoj.rod@mahidol.ac.th

หน่วยประชุมและพิธีการ

นายภาณุมาศ ทองสุขศรี

02-849-6203


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : panumas.tho@mahidol.ac.th

นางรัตนา ทองสัมฤทธิ์

02-849-6329


ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ชำนาญงาน)
Email : rattana.thn@mahidol.ac.th

นางสาวนัดดา สุวรรณคดี

02-849-6205


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : nadda.suw@mahidol.ac.th

นางสาวพรรณอำไพ เกียรติชื่น

02-849-6329


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : panumpai.kia@mahidol.ac.th

นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ

02-849-6203


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : kulthon.sap@mahidol.ac.th

นายทานต์ธนัตถ์ กนิษฐสังกาศ

02-849- 6203


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : thanthanat.kan@mahidol.ac.th

หน่วยเลขานุการผู้บริหาร

นายตรีเพ็ชร์ อ่ำเมือง

02-849- 6316


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : triphet.amm@mahidol.ac.th

นางสาวนิกข์นิธิ พฤฒิวนาสัณฑ์

02-849-6303


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : nickniti.phr@mahidol.ac.th

นางไพรินทร์ เล็กพูนเกิด

02-849-6308


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : pririn.lek@mahidol.ac.th

นางสาววรรณษา วงษ์เส็ง

02-849-6311


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : wannasa.won@mahidol.ac.th

นางสุภาพร ทองพุ่ม

02-849- 6319


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : supaporn.ton@mahidol.ac.th

นางสาวณัจนา ปรัชญานนท์

02-849-6302


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : nutjana.prh@mahidol.ac.th

นางสาวเขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์

02-849-6309


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : khemanat.ari@mahidol.ac.th

นางสาววิรชา เกษตรภิบาล

02-849-6327


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : wiracha.kas@mahidol.ac.th

นางสาวพรพรรณ ศรีไทยพันธุ์

02-849-6301


พนักงานธุรการ
Email : pornpunt.sri@mahidol.ac.th

นางสาวทิฆัมพร ปานยั่งยืน

02-849-6334


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : tikumporn.pan@mahidol.ac.th

นางสาวสุทัตตา เกิดประสิทธิ์

02-849-6318


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : suthatta.ker@mahidol.ac.th
bussayamas

นางสาวบุษยามาส ตะโกใหญ่

02-849-6317


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : bussayamas.tak@mahidol.ac.th

สภาคณาจารย์

นางพัชญา วงษ์วันทนีย์

02-849-6352


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : patchaya.won@mahidol.ac.th

นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์

02-849- 6352


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : pornsiri.boo@mahidol.ac.th

นางสาวดาริน พรหมศิลป์

02-849- 6352


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : darin.pro@mahidol.ac.th

ราชกิจจานุเบกษา

ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับ

ตัวอย่างหนังสือ / แบบฟอร์ม

คู่มือ

เอกสารอื่น ๆ

แบบประเมินความพึงพอใจ งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

3/5 - (11 votes)