งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

sec-u

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ (Secretariat Unit)

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์
งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ ดำเนินภารกิจหลักด้านความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานพิธีการ/การจัดการประชุม ให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานภายใน/หน่วยงานภายนอก/นัดหมายผู้บริหาร ในการดำเนินภารกิจต่าง ๆ /ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่คณาจารย์ โดยการดำเนินงานป็นตามนโยบายและรองรับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และส่งเสริมให้การดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ออกได้ ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของงานเลขานุการกิจ และสภาคณาจารย์
ฝ่ายเลขานุการงานประชุม : ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล/ประชุมปฏิบัติการ/ประชุมทีมผู้บริหาร จัดทำตารางการประชุม/ประสานงานหน่วยงานที่นำวาระเข้าที่ประชุม/ประสานงานจองห้องประชุม/จัดทำรายงานการประชุม

ฝ่ายเลขานุการงานพิธีการ : ดำเนินการประสานงาน และจัดพิธีการสำคัญ ตลอดจนกิจกรรมพิเศษ ของมหาวิทยาลัยมหิดล เช่น
– การเข้าเฝ้าฯ พระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสต่างๆ
– งานวันมหิดล
– งานวันพระราชทานนาม
– พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
– งานกฐินพระราชทาน
– งานเกษียณอายุฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมงานพิธีการกับหน่วยงานราชการอื่นๆ หรือการเข้าร่วมปฏิบัติพิธีการของส่วนงานในมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ขอความอนุเคราะห์

ฝ่ายเลขานุการผู้บริหาร :ดำเนินการติดต่อประสานงาน/นัดหมาย ให้กับหน่วยงานภายใน ภายนอก และบุคคลต่างๆ ต้อนรับอาคันตุกะของผู้บริหารดำเนินการ จัดทำหนังสือขออนุญาตไปราชการของผู้บริหาร

ฝ่ายสนับสนุนงานสภาคณาจารย์ : ดำเนินการจัดประชุมสภาคณาจารย์ การคัดเลือกอาจารย์เข้ารับรางวัลต่าง ๆ ของสภาคณาจารย์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสภาคณาจารย์ การรับเรื่องร้องเรียนในกรณีต่างๆ

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ ประกอบด้วย 3 หน่วย ดังนี้

1. หน่วยงานประชุมและพิธีการ มีภารกิจ ดังนี้
ภารกิจด้านการประชุม ฝ่ายเลขานุการของงานประชุม
– ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล/ประชุมทีมผู้บริหาร/ประชุมปฏิบัติการ รวมถึงการประชุมพิธีการ หรือกิจกรรมพิเศษ หรือตามที่ได้รับมอบหมายภารกิจ
– จัดทำตารางการประชุมคณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล/ประชุมทีมบริหาร/ประชุมปฏิบัติการ
– ประสานงานจองห้องประชุม/ห้องจัดเลี้ยง/อนุมัติหลักการการจัดเลี้ยง
– จัดทำหนังเสือเชิญประชุม/เอกสารประกอบการประชุม
– จัดทำบันทึกการประชุม/จัดทำรายงานการประชุม และนำส่งมติการประชุม
การบริการ
– ให้คำปรึกษาข้อมูล เกี่ยวกับการจัดการประชุมที่ถูกต้อง
– ประสานงานผู้เข้าประชุม ให้เข้าประชุมตามกำหนด

ภารกิจด้านงานพิธีการ ฝ่ายเลขานุการของงานพิธีการ
– การเข้าเฝ้าฯ พระบรมวงศานุวงศ์ ในโอกาสต่างๆ
– งานวันมหิดล
– งานวันพระราชทานนาม
– พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล
– งานกฐินพระราชทาน
– งานเกษียณอายุฯ ของมหาวิทยาลัยมหิดล
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย การเข้าร่วมงานพิธีการกับหน่วยงานราชการอื่นๆ หรือการเข้าร่วมปฏิบัติพิธีการของ ส่วนงานในมหาวิทยาลัย กรณีขอความอนุเคราะห์
การบริการ
– ให้คำปรึกษา/ข้อมูล/รายละเอียด เกี่ยวกับพิธีการต่างๆ
– ให้ความสนับสนุนประสานงานพิธีการต่าง ๆ
– รูปแบบการจัดวางอุปกรณ์พิธีการ

2. หน่วยเลขานุการผู้บริหาร มีภารกิจดังนี้
ภารกิจของหน่วยงานเลขานุการผู้บริหาร
– ดำเนินการติดต่อประสานงาน/นัดหมาย ทางโทรศัพท์ภายในและภายนอก
– ดำเนินการจัดทำหนังสือขออนุญาตไปราชการของผู้บริหาร
– ดำเนินการขออนุมัติงบประมาณในการไปราชการ
– ต้อนรับอาคันตุกะของผู้บริหาร
– ดำเนินการตามภารกิจต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนผู้บริหาร
– จัดลำดับควาสำคัญและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้บังคับบัญชา
– ประสานงานและเป็นสื่อกลางระหว่างผู้บริหารและผู้ประสานงานจากหน่วยงานต่างๆ
การบริการ
– ให้ข้อมูลเพื่อลงนัดหมายผู้ที่ต้องการเข้าพบผู้บริหาร แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก

3. หน่วยสภาคณาจารย์ มีภารกิจดังนี้
ภารกิจของหน่วยสภาคณาจารย์
– จัดประชุมสภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
– ฝ่ายเลขานุการคัดเลือกอาจารย์ตัวอย่างของสภาคณาจารย์
– ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาคณาจารย์
– ประสานงานอาจารย์เข้าเป็นสักขีพยานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
การบริการ
– เผยแพร่ข่าวสารสภาคณาจารย์
– ดำเนินการเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
– ให้คำปรึกษาข้อมูล /บริการข้อมูล/ข่าวสาร/ข้อบังคับ แก่คณาจารย์

หน่วยงานประชุมและพิธีการ
บริการ
– ให้คำปรึกษาข้อมูล เกี่ยวกับการจัดการประชุมที่ถูกต้อง
– ประสานงานการจัดการประชุม คณะกรรมการประจำมหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมทีมผู้บริหาร และประชุมปฏิบัติการ
– ให้คำปรึกษา/ข้อมูล/รายละเอียด/สนับสนุน และประสานงานเกี่ยวกับพิธีการต่างๆ
– รูปแบบการจัดวางอุปกรณ์พิธีการ

หน่วยเลขานุการผู้บริหาร
บริการ
– ให้ข้อมูลเพื่อลงนัดหมายผู้ที่ต้องการเข้าพบผู้บริหาร แก่หน่วยงานภายใน/ภายนอก

หน่วยสภาคณาจารย์
บริการ
– เผยแพร่ข่าวสารสภาคณาจารย์
– ดำเนินการเรื่องร้องเรียนตามที่ได้รับมอบหมาย
– ให้คำปรึกษาข้อมูล /บริการข้อมูล/ข่าวสาร/ข้อบังคับ แก่คณาจารย์

หัวหน้างานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์

นายชัยโรจน์ รอดเกลี้ยง

02-849-6201


chairoj.rod@mahidol.ac.th

หน่วยประชุมและพิธีการ

นายภาณุมาศ ทองสุขศรี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6203
Email : panumas.tho@mahidol.ac.th

นางรัตนา ทองสัมฤทธิ์


ผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ชำนาญการ)
Tel : 02-849-6329
Email : rattana.thn@mahidol.ac.th

นางสาวนัดดา สุวรรณคดี


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6205
Email : nadda.suw@mahidol.ac.th

นางสาวพรรณอำไพ เกียรติชื่น


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6329
Email : panumpai.kia@mahidol.ac.th

นายกุลธน ทรัพย์สมบัติ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6203
Email : kulthon.sap@mahidol.ac.th

หน่วยเลขานุการผู้บริหาร

นายตรีเพ็ชร์ อ่ำเมือง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849- 6316
Email : triphet.amm@mahidol.ac.th

นางสาววรกัญญา วรสาร


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ชำนาญการ)
Tel : 02-849-6317
Email : warakanya.war@mahidol.ac.th

นางสาวนิกข์นิธิ พฤฒิวนาสัณฑ์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6303
Email : nickniti.phr@mahidol.ac.th

นางไพรินทร์ เล็กพูนเกิด


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6308
Email : pririn.lek@mahidol.ac.th

นางสาววรรณษา วงษ์เส็ง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6311
Email : wannasa.won@mahidol.ac.th

นางสุภาพร ทองพุ่ม


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849- 6319
Email : supaporn.ton@mahidol.ac.th

นาวสาวณัจนา ปรัชญานนท์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6302
Email : nutjana.prh@mahidol.ac.th

นาวสาวพัทยา ขันทอง


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6327
Email : pattaya.kha@mahidol.ac.th

นางสาววิภาวี สุขสุวรรณ


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6318
Email : wipawee.suk@mahidol.ac.th

นางสาวเขมณัฏฐ์ อริยชยานันต์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6309
Email : khemanat.ari@mahidol.ac.th

นางสาวศิริกานต์ ลังกาแกม


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6334
Email : sirikarn.lan@mahidol.ac.th

นางสาวจุไรรัตน์ ปิ่นแก้ว


พนักงานสถานที่ บ.2
Tel : 02-849-6326
Email :

นางสาวพรพรรณ ศรีไทยพันธุ์


พนักงานธุรการ
Tel : 02-849-6301
Email : pornpunt.sri@mahidol.ac.th

นายพชร โกยสมบูรณ์


พนักงานสถานที่
Tel : 02-849-6326
Email : patchara.goe@mahidol.ac.th

สภาคณาจารย์

นางพัชญา วงษ์วันทนีย์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849-6352
Email : patchaya.won@mahidol.ac.th

นางสาวพรศิริ บุญมาวงค์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849- 6352
Email : pornsiri.boo@mahidol.ac.th

นางสาวดาริน พรหมศิลป์


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel : 02-849- 6352
Email : darin.pro@mahidol.ac.th