งานสื่อสารองค์กร

DSC_1533

นางสาวสุพรรณรัช ภูริวัฒนกุล

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

02-849-6209, 081-917-3454


นักประชาสัมพันธ์
Email : supannarach.pur@mahidol.ac.th

หน่วยสื่อสารองค์กรและหน่วยภาพลักษณ์องค์กร

DSC_1947

นางสาวฐิตินวตาร ดิถีการุณ

02-849-6210


นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ)
Email : thitinavatar.dit@mahidol.ac.th
DSC_1934

นางสาวสาธิดา ศรีชาติ

02-849-6208


นักประชาสัมพันธ์ (ปฏิบัติการ)
Email : sathida.sri@mahidol.ac.th
DSC_1545

นางสาววราภรณ์ น่วมอ่อน

02-849-6208


นักประชาสัมพันธ์
Email : waraporn.nua@mahidol.ac.th
DSC_1490

นายศรัณย์ จุลวงษ์

02-849-6374


นักประชาสัมพันธ์
Email : saran.jun@mahidol.ac.th
DSC_1555

นางสาวพรทิพา วงษ์วรรณ์

02-849-6210


นักประชาสัมพันธ์
Email : porntipa.sud@mahidol.ac.th
DSC_1951

นางสาวสุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ

02-849-6208


นักประชาสัมพันธ์
Email : suttirat.sav@mahidol.ac.th
pic

นางสาวจรินทร์ภรณ์ ตะพัง

02-849-6212


นักประชาสัมพันธ์
Email : jarinpron.tap@mahidol.edu

หน่วยสนับสนุน

DSC_1683

นายไมตรี บัวศรีจันทร์

02-849-6213


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Email : maitri.bus@mahidol.ac.th
DSC_1607

นายสมชาย โพธิ

02-849-6375


นักวิชาการสารสนเทศ
Email : somchai.pot@mahidol.ac.th
DSC_1548

นายศตวรรษ กลอยสวาท

02-849-6375


นักวิชาการสารสนเทศ
Email : sattawat.klo@mahidol.ac.th
DSC_1492

นางสาววรรณภา อินทรประเสริฐ

02-849-6374


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Email : wannapa.int@mahidol.ac.th
DSC_1513

นางสาววรรณพร ยังศิริ

02-849-6374


นักวิชาการสารสนเทศ
Email : wanaporn.yan@mahidol.ac.th
samphat

นายสัมภัต เสมาทอง

02-849-6215


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Email : samphat.sem@mahidol.ac.th
suthanet-2

นายสุทธเนศร์ แผ่นทอง

02-849-6215


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Email : suthanet.pan@mahidol.ac.th
DSC_0979

นางสาวปาณิสรา รามโยธิน

02-849-6214


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : panissara.ram@mahidol.ac.th

ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับ

ตัวอย่างหนังสือ / แบบฟอร์ม

แบบประเมินความพึงพอใจ งานสื่อสารองค์กร

2.8/5 - (17 votes)