ประกาศ / คำสั่ง/ ข้อบังคับ

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์
งานสื่อสารองค์กร
งานบริหารเอกสาร

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

คำสั่ง/ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยมหิดล

งานบริการกลางและยานพาหนะ

ตัวอย่างหนังสือ / แบบฟอร์ม

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์
 • แบบฟอร์มการยืมอุปกรณ์งานบ้าน งานครัว / ครุภัณฑ์
 • แบบฟอร์มรายงานการประชุม
 • ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
งานสื่อสารองค์กร
 • แบบยื่นขอเผยแพร่รายการและเนื้อหาผ่านช่องทางการสื่อสารของมหิดลแชนแนลและเครือข่ายมหิดลแชนแนล
งานบริหารเอกสาร

1. ตัวอย่างหนังสือภายนอก  
2. ตัวอย่างหนังสือภายใน 
3. ตัวอย่างหนังสือภาษาอังกฤษ 
4. ตัวอย่างคำสั่ง 
5. ตัวอย่างประกาศ 
6. ตัวอย่างข้อบังคับ 
7. ตัวอย่างหนังสือประทับตรา 
8. ตัวอย่างแถลงการณ์ 
9. ตัวอย่างหนังสือรับรอง 
10. ตัวอย่างข่าว 
11. แบบฟอร์มรายงานการประชุม 
12. ตัวอย่างหนังสือที่มหาวิทยาลัยทำถึงเลขาธิการวัง
13. ตัวอย่างหนังสือจากส่วนงานขอพระราชทานเพลิงศพ
14. ตัวอย่างหนังสือขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

15. แบบฟอร์มบัญชีหนังสือขอทำลาย
16. แบบฟอร์มเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
17. แบบฟอร์มคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
18. แบบฟอร์มรายงานผลการพิจารณาหนังสือฯ
19. แบบฟอร์มจัดส่งบัญชีหนังสือขอทำลายไปยังสำนักหอจดหมายเหตุฯ
20. แจ้งผลการพิจารณาให้ทำลายเอกสารราชการ
21. แจ้งผลการพิจารณาขอสงวนเอกสาร
22. แบบฟอร์มหนังสือส่งมอบเอกสารที่ขอสงวน
23. แจ้งผลการตรวจรับเอกสารที่ขอสงวน
24. แบบฟอร์มรายงานผลการทำลายเอกสาร
25. ตัวอย่างแบบฟอร์มบัญชีหนังสือขอทำลาย

งานบริการกลางและยานพาหนะ
 • แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อม งานบริการกลางและยานพาหนะ กองบริหารงานทั่วไป มหาวิทยาลัยมหิดล
 • แบบขออนุญาตจอดรถยนต์ค้างคืนภายในพื้นที่อาคารสำนักงานอธิการบดี
 • แบบขอใช้รถยนต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) 
 • แบบขอใช้รถยนต์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ต่างจังหวัด)  
 • ใบยืมอุปกรณ์, วัสดุ, สิ่งของ (ขั้นตอนการยืม) , (ขั้นตอนการคืน)
 • แบบขอนำวัสดุ ครุภัณฑ์ ออกนอกสำนักงานอธิการบดี
 • แบบฟอร์มสำรวจปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะประกอบการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยรถยนต์ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2566
หน่วยยุทธศาสตร์และสนับสนุนการบริหาร

แบบคำขอมีบัตรแสดงตนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี
แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย (สีชมพู)
แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิกการรักษาพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) (สีเขียว)
แบบรายงานเหตุผลกรณีไม่ได้บันทึกเวลาปฏิบัติงาน
แบบบขอรับเงินสวัสดิสงเคราะห์สำนักงานอธิการบดี
แบบคำร้องขอรับเงินสวัสดิการกองบริหารงานทั่วไป

เอกสารอื่น ๆ

งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์
 • ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ
 • ระเบียบการบรรเลงดุริยางค์ในการพระราชพิธีหรือพิธีการต่าง ๆ
งานสื่อสารองค์กร
งานบริการกลางและยานพาหนะ
 • มาตรการประหยัดพลังงาน
หน่วยยุทธศาสตร์และสนับสนุนการบริหาร
 • เอกสารสรุปสัมนากองบริหารงานทั่วไป ประจำปี 2562

วีดีทัศน์

พิธีมอบเข็มมหาวิทยาลัยมหิดล และเกียรติบัตร แก่ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล และลูกจ้าง ผู้เกษียณอายุฯ ประจำปี 2565 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน “วันมหิดล” ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2565

“วีดิทัศน์ ธ สถิต ในใจชาวมหิดล”

“วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยมหิดล”(Presentation Mahidol University)

ผลงาน R2R

การวิเคราะห์ความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน กรณีศึกษาหน่วยงานเลขานุการผู้บริหาร
การวิเคราะห์ภาพลักษณ์ของสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลปี 2560
คู่มือปฏิบัติงานการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล 
งานวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล  
ความพึงพอใจในการจัดงานกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัยมหิดล
คู่มือ-การพัฒนาโมเดลนำร่องของสมรรถนะของหน่วยเลขานุการผู้บริหาร: กรณีศึกษาเลขานุการผู้บริหาร มหาวิทยาลัยมหิดล
คู่มือปฏิบัติงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (MUSIS)
คู่มือ-แนวทางปฏิบัติงานเลขานุการ Secretary Works
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 1
สรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม” รุ่นที่ 2

5 เมษายน 2566 : โครงการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

30 มิถุนายน 2565 : โครงการอบรม Performance Management System กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

21 พฤษภาคม 2565 : โครงการอบรม สุดยอดเลขานุการมืออาชีพ “Secretary in 21st Century” เลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

26 เมษายน 2565 : อบรมการประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจด้านการรับบริการ สำหรับกองบริหารงานทั่วไป

18 มีนาคม 2565 : โครงการอบรม “การให้บริการสู่ความเป็นเลิศ Service Excellence” งานบริการกลางและยานพาหนะ กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

8 ธ.ค. 2564 – 27 ม.ค. 2565 : โครงการอบรมรอบรู้ด้านกฎหมาย(ข้อบังคับ ประกาศ) สำหรับเลขานุการผู้บริหาร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

2.2/5 - (4 votes)