หน่วยยุทธศาสตร์และสนับสนุนการบริหาร

tewon

นายเทวัญ คงพิพัฒน์กุล

ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป


Email : tewon.kon@mahidol.ac.th
DSC_1474

นางสาวชฎาพร ดีช่วย

หัวหน้าหน่วยยุทธศาสตร์และสนับสนุนการบริหาร

02-849-6207


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : chadaporn.dee@mahidol.ac.th
DSC_1900

นางสาวหรรษา ชวนชัยสิทธิ์

02-849-6207


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : hansa.chu@mahidol.ac.th
DSC_1174

นายดุษฏี ดวงพุฒิ

02-849-6207


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : dusadee.dua@mahidol.ac.th
IMG_5860

นางสาวชุลีพร รัมยะรังสิ

02-849-6041


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : chuleeporn.rum@mahidol.ac.th

ประกาศ / คำสั่ง/ ข้อบังคับ

ตัวอย่างหนังสือ / แบบฟอร์ม

  • แบบคำขอมีบัตรแสดงตนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี 
  • แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการรักษาพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย (สีชมพู) 
  • แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิกการรักษาพยาบาล พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) (สีเขียว) 
  • แบบรายงานเหตุผลกรณีไม่ได้บันทึกเวลาปฏิบัติงาน 
  • แบบบขอรับเงินสวัสดิสงเคราะห์สำนักงานอธิการบดี 

เอกสารอื่น ๆ

2.5/5 - (8 votes)