งานบริการกลางและยานพาหนะ

นายฉัตรชัย เชิงทวี

รักษาการแทนหัวหน้างานบริการกลางและยานพาหนะ

02-849-6049


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ผู้ชำนาญการ)
Email : chatchai.chi@mahidol.ac.th

นายไพรัตน์ แดงเอม

02-849-6040


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ผู้ชำนาญการ)
Email : pairat.dan@mahidol.ac.th

หน่วยบริการรถยนต์

นางสาวพิชญา แซ่เตียว

หัวหน้าหน่วยบริการรถยนต์

02-849-6041


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : phitchaya.sae@mahidol.ac.th

นางสาวพัชราภรณ์ ธาวินัย

02-849-6042


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : patcharapon.taw@mahidol.ac.th

นายชาณินท์ แจ่มแจ้ง

02-849-6047


ช่างซ่อมบำรุง ระดับ 2
Email : chanin.jam@mahidol.ac.th

นายพรชัย พุ่มเจริญ

02-849-6041


พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
Email : pornchai.poo@mahidol.ac.th

นายสมศักดิ์ ลิ้มกุล

02-849-6041


พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
Email : somsak.lim@mahidol.ac.th

นายใหม่ แก้วเกตุศรี

02-849-6041


พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
Email : Mai.kae@mahidol.ac.th

นายสรพงศ์ มีเจริญ

02-849-6047


พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
Email : sorapong.mej@mahidol.ac.th

นายไพศาล เกลี้ยงลำยอง

02-849-6041


พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
Email : paisan.kle@mahidol.ac.th

นายยุทธชัย ส่งเจริญทรัพย์

02-849-6041


พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 1
Email : yutthachai.son@mahidol.ac.th

นายสมหมาย จุยะโส

02-849-6041


พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
Email : sommay.jua@mahidol.ac.th

นายสมนึก กล่ำเสือ

02-849-6041


พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
Email : somnuk.kla@mahidol.ac.th

นายณกฤตพล เกษาภรณ์

02-849-6041


พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
Email : thanyathon.kes@mahidol.ac.th

นายชนัญวัฒน์ แม่น้ำ

02-849-6048


พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
Email : chananwat.mae@mahidol.ac.th

นายคณิต แสงค้า

02-849-6041


พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
Email : kanit.sen@mahidol.ac.th

นายสุรัตน์ สุขวิทยี

02-849-6041


พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
Email : surat.suk@mahidol.ac.th

นายสมาน ภักดีกลาง

02-849-6041


พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
Email : samarn.pak@mahidol.ac.th

นางสาวเสาวณีย์ นาคป้อมฉิน

02-849-6041


พนักงานขับรถยนต์ ระดับ 2
Email : saowanee.nak@mahidol.ac.th

หน่วยบริการอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

นายณรงค์ศักดิ์ นามพุก

02-849-6048


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Email : narongsak.nam@mahidol.ac.th

นายสุรชัย ปิ่นวิเศษ

02-849-6048


นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
Email : surachai.pin@mahidol.ac.th

นายรุ่ง ไทรไกรกระ

02-849-6047


ช่างซ่อมบำรุง
Email : rung.tri@mahidol.ac.th

นายดุสิต ชื่นสงวน

02-849-6041


เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Email : dusit.che@mahidol.ac.th

นายวันชัย น้อยปั่น

02-849-6043


พนักงานบริการ
Email : wanchai.noi@mahidol.ac.th

นายชาย แสนรัมย์

02-849-6047


ช่างประปา
Email : chai.snr@mahidol.ac.th

นายทรงวุฒิ อยู่วงศ์

02-849-6047


ช่างไฟฟ้า
Email : songwut.yoo@mahidol.ac.th

นายสิทธิศักดิ์ ทองเอม

02-849-6047


ช่างเทคนิค
Email : sittisak.ton@mahidol.ac.th

ประกาศ / คำสั่ง / ข้อบังคับ

ตัวอย่างหนังสือ / แบบฟอร์ม

เอกสารอื่น ๆ

แบบประเมินความพึงพอใจ งานบริการกลางและยานพาหนะ

3/5 - (18 votes)