สารสนเทศบุคลากร กองบริหารงานทั่วไป 
จำนวนบุคลากร จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%)
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป 1 1
งานบริการกลางและยานพาหนะ 28 31
งานเลขานุการกิจและสภาคณาจารย์ 22 24
งานบริหารเอกสาร 15 17
งานสื่อสารองค์กร 18 20
หน่วยยุทธศาสตร์และสนับสนุนการบริหาร 4 4
หน่วยพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 2
รวม 90 100
เพศ จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%)
หญิง 44 49
ชาย 46 51
รวม 90 100
  • หญิง
  • ชาย
Generation (ช่วงอายุ) จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%)
Baby Boomer (58-76 ปี) 9 10
Gen X (42-57 ปี) 42 47
Gen Y (26-41 ปี) 35 39
Gen Z (12-25 ปี) 4 4
รวม 90 100
  • Baby Boomer
  • Gen X
  • Gen Y
  • Gen Z
ประเภทบุคลากร จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%)
ข้าราชการ 1 1
พนักงานมหาวิทยาลัย 59 66
พนักงานมหาวิทยาลัย (ชื่อส่วนงาน) 2 2
ลูกจ้างประจำเงินงบประมาณ 9 10
ลูกจ้างประจำเงินรายได้ 16 18
ลูกจ้างชั่วคราวเงินรายได้ 3 3
รวม 90 100
บุคลากรที่ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น จำนวน (คน) คิดเป็นร้อยละ (%)
ชำนาญการพิเศษ 6 7
ชำนาญการ 8 9
ชำนาญงาน 1 1
ปฏิบัติการ 47 52
ปฏิบัติงาน 28 31
รวม 90 100
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2566
2/5 - (2 votes)