รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ. ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม

ที่ปรึกษาด้านกิจการนักศึกษา

ศิษย์เก่าสัมพันธ์

ผศ.ดร. เวหา เกษมสุข

วิเทศสัมพันธ์

อ.ดร. ระพี บุญเปลื้อง

การบริหารองค์กรนักศึกษา

ผศ.ดร. จงดี โตอิ้ม

สุขภาพนักศึกษา

นพ. นิมิตร ทองพูลสวัสดิ์

กีฬา

ผศ.นพ.ยุทธนา อุดมพร

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา

นางกิรติ สอนคุ้ม

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

งานพัฒนานักศึกษา

นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์

งานบริการและสวัสดิการฯ

นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ

งานหอพักนักศึกษา

นายธนกฤต เส็งมา

หน่วยบริหารงานทั่วไป

นางกิรติ สอนคุ้ม

หน่วยศิษย์สัมพันธ์

นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์

หน่วยสื่อสารองค์กร

นายปเนต กุลฉันท์วิทย์