แบบฟอร์มสำหรับผู้กู้

แบบคำขอกู้ยืมเงิน กยศ. 101

 สำหรับผู้กู้รายเก่าที่เลื่อนชั้นปี ไม่เปลี่ยนระดับการศึกษา ไม่เปลี่ยนสถานศึกษา

 สำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้รายเก่าจากมัธยมปลาย/สถาบันอื่น

 บันทึกการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมที่มุ่งจิตอาสา

 หนังสือรับรองความเป็นผู้อุปการะกรณีไม่ใช่บิดา (หนังสือรับรองความเป็นผู้อุปการะที่มิใช่บิดา)

 แบบฟอร์ม กยศ. 102 (หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้ขอกู้)

แบบฟอร์ม กยศ. 103 (หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์แนะแนว / อาจารย์ที่ปรึกษา)

แบบฟอร์ม กยศ. 108 (แบบรายงานข้อมูลของผู้กู้)

แบบฟอร์ม กยศ. 201 (หนังสือแสดงตนในการชำระหนี้และขอระงับการกู้ยืมเงิน)

แบบฟอร์ม กยศ. 202 (หนังสือขอผ่อนผันชำระหนี้)

แบบฟอร์ม กยศ. 203 (หนังสือรับรองผู้กู้  กรณีขอผ่อนผันการชำระหนี้)

แบบฟอร์ม กยศ. 204 (แบบรายงานสถานภาพการศึกษา)

 แผนผังที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้านของบิดา

 หนังสือรับรองสถานภาพครอบครัวผู้ขอกู้