กองกิจการนักศึกษา มหิดล

การเข้าพักอาศัยในบ้านมหิดล

รูปแบบและประเภทห้องพัก

หอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) มีหอพักทั้งหมด จำนวน 10 อาคาร ได้แก่

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

1.  หอพักนักศึกษาชาย

mu dorm
mu dorm
mu dorm

2. หอพักนักศึกษาหญิง

mu dorm
mu dorm
mu dorm

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ติดต่องานหอพักนักศึกษา
MU Home

เบอร์โทรศัพท์

สำนักงานหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล)   02-441-9116 กด 0

โทรสาร                                                  02-441-9725

บ้านพุทธรักษา (หอ 1-2)              02-441-9116 กด 1

บ้านอินทนิล    (หอ 3-4)                02-441-9116 กด 2

บ้านชัยพฤกษ์  (หอ 6-7)            02-441-9116 กด 3

บ้านกันภัยมหิดล  (หอ 8-9)       02-441-9116 กด 4

บ้านลีลาวดี     (หอ 10)                02-441-9116 กด 5

บ้านศรีตรัง      (หอ 11)                02-441-9116 กด 6