หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

นางจุฬารักษ์ เครือจันทร์

นักวิชาการศึกษา (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

หน่วยองค์กร/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา

นางสาวรำไพ เมฆาวิบูลย์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวอิษยา วัฒนวิบูลย์

นักวิชาการศึกษา

นางสาวกนกรัตน์ นพโสภณ

นักวิชาการศึกษา

6_รุ่งพร (2)

นางสาวรุ่งพร เหมือนแตง

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสุชาดา จันทร์วัน

นักวิชาการศึกษา

นางสาวสลิลทิพย์ แซ่ลิ้ว

นักวิชาการศึกษา

หน่วยบำรุงศิลปวัฒนธรรม

9_นางสาวอัมวะรินทร์1
นางสาวอัมวะรินทร์ ประทุมสิทธิ์

นักวิชาการศึกษา

12_นายจุฑาวุฒิ2

นายจุฑาวุฒิ คำภิระ

นักวิชาการศึกษา

หน่วยกีฬา

นายพันธ์วรา นิสาลักษณ์

นักวิชาการศึกษา

นายเพชรัต คุณาพันธ์

นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ)