หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ

มหาวิทยาลัยมหิดลได้จัดตั้งหน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษาขึ้น เพื่อให้บริการสนับสนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีความพิการ ให้สามารถเข้าถึงระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฯ ได้เท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป โดยลดอุปสรรค และจัดหาบริการสนับสนุนเพื่อช่วยให้นักศึกษาพิการสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาได้ ซึ่งจะจัดบริการให้ตามความต้องการจำเป็นของนักศึกษาพิการรายบุคคล รวมทั้งสร้างสังคมของมหาวิทยาลัยแห่งการอยู่ร่วมกันระหว่างคนทั่วไปและคนพิการ  ประกอบด้วย

ประเภทของบริการ
 1. อำนวยความสะดวกในการสอบ เช่น การขยายเวลาสอบ ผู้ช่วยอ่านข้อสอบ ฯลฯ
 2. บริการผลิตสื่อการเรียนการสอน เช่น เอกสารอักษรเบรลล์ สื่อภาพนูน เอกสารขยายใหญ่ ฯลฯ
 3. บริการเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก
  1. คอมพิวเตอร์ PC
  2. โปรแกรมอ่านจอภาพสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น
  3. โปรแกรมขยายจอภาพสำหรับนักศึกษาสายตาเลือนราง
  4. เครื่องแสดงผลเบรลล์ แบบ 40 ช่อง  และ 20 ช่อง (Braille display) ใช้ต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วย USB port เพื่ออ่านข้อความต่างๆบนคอมพิวเตอร์เป็นอักษรเบรลล์
  5. เครื่องบันทึกเสียงและอ่านหนังสือเสียงระบบเดซีแบบพกพา
  6. กล้องถ่ายภาพเพื่ออ่านหนังสือ (Pearl Camera) ถ่ายภาพและเปลี่ยนเป็นข้อความพร้อมขยายใหญ่ได้ทันที
  7. อุปกรณ์ดัดแปลงเพื่อทดแทนเมาส์สำหรับนักศึกษาพิการทางกายและการเคลื่อนไหว
  8. Universal Switch Mounting Systemอุปกรณ์สำหรับติดตั้งสวิตช์ สามารถปรับองศาได้ใช้เพื่อยึดสวิตช์ให้ติดกับอุปกรณ์ต่างๆเช่นwheelchair หรือโต๊ะ เพื่อให้ร่างกายกดสวิตช์ได้สะดวก
  9. วีลแชร์ไฟฟ้า และวีลแชร์ทั่วไป
  10. ทางลาดแบบพกพา ใช้สำหรับ wheelchair กรณีขึ้นทางต่างระดับ
  11. USB-switch-interface-plus เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์ด้วย port usb กับสวิตช์เดี่ยว 5 สวิตช์ ใช้ควบคุมเมาส์ บนคอมพิวเตอร์ โดยสวิตช์แต่ละอันสามารถกำหนดได้ เช่น แทนการกดปุ่ม enter แทนspacebar แทนการคลิ๊กเมาส์ซ้าย ขวา หรืออื่นๆ
 4. บริการอาสาสมัคร
 5. บริการให้คำปรึกษา
จุดบริการนักศึกษาพิการ /สถานที่ตั้ง

หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ตั้ง : ห้องจิตอาสา ชั้น1 ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โทร 0-2849-4500 ต่อ 4214 e-mail : mahidol.dss@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/dssmahidol