กิจกรรมกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย