กองกิจการนักศึกษา มหิดล

เรื่องฉุกเฉิน

ขั้นตอนการจัดการเมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉินหรือภาวะอันตรายด้านสุขภาพจิต

“ภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพจิต”  เป็นภาวะวิกฤติอย่างผู้ที่มีความผิดปกติทางจิตใจที่แสดงออกทางอารมณ์และพฤติกรรมที่รุนแรงซึ่งเป็นอันตรายทั้งต่อตนเอง ทรัพย์สิน และสังคมรอบข้าง จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที ซึ่งมี 5 ลักษณะ คือ

 1. ประสาทหลอน (hallucination) ได้แก่ ได้ยินเสียงแว่ว และเห็นภาพหลอน
 2. ความคิดหลงผิด (delusion) เช่น หลงผิดหวาดระแวง กลัวมีคนทำร้าย หรือหลงผิดคิดว่าตนเองมีความสามารถเหนือผู้อื่น เป็นต้น
 3. พฤติกรรมแปลกกว่าคนปกติทั่วไปอย่างชัดเจน (เช่น การแต่งกาย พูดจาสับสบ เป็นต้น)

4.พฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงที่อาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น

5.พยายามทำร้ายตนเอง พยายามฆ่าตัวตาย

       ที่มาข้อมูล : คณะกรรมการบริการสุขภาพนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

“ภาวะอันตราย”  หมายความว่า  พฤติกรรมที่บุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตแสดงออกโดย ประการที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิต  ร่างกาย  หรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น

ที่มาข้อมูล : พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551

 

สายด่วน MU Hotline 24 ชั่วโมง  (สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล)

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

เหตุผลที่นักศึกษาจะติดต่อมาพูดคุย

 • ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน
 • มีความคิดฆ่าตัวตาย หรือทำร้ายตนเอง
 • รู้สึกทุกข์ เศร้า
 • อยู่ระหว่างการรักษา หรือรอคิวนัดหมาย แต่จำเป็นต้องพูดคุยกับใครสักคน

Hotline ส่วนงาน (คณะ วิทยาลัย วิทยาเขต)  >>>Click<<<

เมื่อพบเหตุ / สถานการณ์ที่ต้องติดต่อขอรับการช่วยเหลือ

 • สถานการณ์ฉุกเฉินที่ไมสามารถจัดการได้ด้วยตนเอง วิธีสังเกตภาวะวิกฤต ที่ต้องรีบติดต่อขอรับความช่วยเหลือ :
  • มีการขู่ฆ่าตัวตาย หรือ ทำร้ายตนเอง
  • มีแนวโน้มทำร้ายผู้อื่น
  • เกิดความรุนแรง ทั้งทางด้านร่างกาย วาจา ทรัพย์สิน
  • มีความสับสน พูดคุยไม่เป็นตัวเอง
  • อยู่ในภาวะหวาดระแวง หลงผิด ไม่อยู่ในโลกความเป็นจริง
 • สิ่งที่ควรทำ เมื่อเห็นว่าอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือภาวะวิกฤต
  • โทรศัพท์ขอความช่วยเหลือทันที โทร.191  และ  โทร. 1669 ด้วย  กรณีที่มีแนวโน้มฉุกเฉินด้านสุขภาพ เช่น มีการทำร้ายตัวเอง หรือผู้อื่นไปแล้ว
  • ขอความช่วยเหลือที่เบอร์โทรฉุกเฉินของวิทยาเขต

กองกิจการนักศึกษา มหิดล

 • คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง และผู้อื่น เป็นสำคัญ
 • คิดถึงข้อจำกัดของตนเองเสมอ ว่าสิ่งใดทำได้หรือไม่ได้
 • หลีกเลี่ยงการตัดสินใจโดยไม่มีผู้เชียวชาญ ให้ขอความช่วยเหลือจากผู้เกี่ยวข้อง
 • หลีกเลี่ยงการตัดสินใจแทนเพื่อน