กองกิจการนักศึกษา มหิดล

การให้บริการด้านการดูแลสุขภาวะทางใจ ศูนย์ให้คำปรึกษามหาวิทยาลัยมหิดล (MU Friends)

บริการให้การปรึกษา (Counselling service) : บริการให้การปรึกษารายบุคคลสำหรับนักศึกษา โดยสามารถทำการนัดหมายได้ทางกล่องข้อความ (Inbox) เพจ Facebook : Mahidol Friends ใช้เวลาในการพูดคุย 30-60 นาที โดยนักศึกษาที่มีความทุกข์ใจ หรือความเครียดสามารถรับการปรึกษาปัญหาการเรียน สัมพันธภาพ การปรับตัว หรือเรื่องอื่น ๆ โดยนักจิตวิทยา (psychologist) หรือผู้ให้คำปรึกษา (counselor) กรณีที่นักศึกษามีปัญหาเร่งด่วนฉุกเฉิน สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนสุขภาพใจ MU Hotline 088-8747385 ตลอด 24 ชั่วโมง การให้บริการอยู่ภายใต้การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและการรักษาความลับ

การติดตามการให้คำปรึกษา : มีการติดตามนัดหมายทุก 1-2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับปัญหาและความเร่งด่วน กรณีที่พูดคุยแล้วพบว่า ควรได้รับการตรวจวินิจฉัยโดยจิตแพทย์ จะแนะนำให้นักศึกษาพบจิตแพทย์ในโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัย คือโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลรามาธิบดี ที่นักศึกษามีสิทธิ์การรักษาพยาบาล

การป้องกันปัญหาสุขภาพใจ : MU Friends มีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนให้เกิดทักษะ และความเข้าใจด้านสุขภาวะทางใจสำหรับนักศึกษา เช่น การจัดการความเครียด การเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง การให้อภัยตัวเอง ศิลปะบำบัด เพื่อให้นักศึกษามีพื้นที่ปลอดภัยในการแลกเปลี่ยน และพัฒนาตนเองจากภายใน กิจกรรมจะมีการหมุนเวียนกัน สามารถติดตามกิจกรรมที่จัดขึ้นได้ทางเพจ Facebook : Mahidol Friends รวมทั้งมีบทเรียนออนไลน์ด้านสุขภาพใจในระบบ MUx ที่นักศึกษาสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง เช่น เทคนิคการจัดการความเครียด, วิชาว่าด้วยการกลั่นแกล้ง, Take care of your self

แนวทางการป้องการการทำร้ายตัวเอง : ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาเห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพใจ องค์ความรู้ด้านสุขภาพใจ และเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพใจ การลดการตีตราในการพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพใจ ผ่านการประชาสัมพันธ์ผ่านเพจ Facebook : Mahidol Friends เว็บไซต์ กองกิจการนักศึกษา และเครือข่ายกิจการนักศึกษาของคณะ รวมทั้งอบรมให้ความรู้ในการจัดการเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินด้านสุขภาพใจให้กับส่วนงานต่าง ๆ

กองกิจการนักศึกษา มหิดล