10/07/2020

โครงการอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ

10/07/2020

โครงการพัฒนานักศึกษาพิการไปสู่ผู้ประกอบการหน้าใหม่  (Entrepreneurship Training for Student with Disability)

10/07/2020

โครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายบริการสนับสนุนนักศึกษาพิการมหาวิทยาลัยมหิดล

10/07/2020

โครงการกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาพิการและนักศึกษาทั่วไป : เรียนรู้การสร้างฝายชะลอน้ำ

10/07/2020

โครงการแนะแนวสัญจรเพื่อนักเรียนพิการสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหิดล

10/07/2020

งานพัฒนานวัตกรรมและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านสื่อเพื่อคนพิการ

02/07/2020

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

30/06/2020

กำหนดการลงทะเบียนจองหอพักออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เท่านั้น!

26/06/2020

กำหนดวันเปิดให้บริการห้องกีฬา (ห้องสควอช ห้องฟิตเนส ห้องเทเบิลเทนนิส)