28/11/2018

ประกาศ!! รับสมัครศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อรับทุนเข้าร่วมโครงการ APYE Thailand – Asia Pacific Youth Exchange – Thailand 2019 

13/11/2018

โครงการ 50 ความดี 50 ปีวันพระราชทานนาม 131 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล

26/11/2018

รายชื่อนักศึกษากยศ. ปีการศึกษา 2561 ที่มหาวิทยาลัยได้ทำการเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

12/12/2018

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

05/11/2018

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศรับสมัครทุนการศึกษา  “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ”

05/11/2018

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำภาคปลาย 2561

การชำระเงินค่าธรรมเนียมหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำภาคปลาย 2561
26/10/2018

โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

26/10/2018

รับสมัครผู้ขอรับทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” 

24/10/2018

หน่วยบริการสุขภาพ ศาลายา (MU Health) ปรับเวลาการให้บริการ