Announce

12/12/2019

ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ (Ajinomoto Talent Scholarship)” ประจำปีการศึกษา 2562 โดย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

11/12/2019

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

11/12/2019

เดินรณรงค์ “มหิดลต้านทุจริต”

11/12/2019

งานเสวนา เรื่อง”การจัดสภาพแวดล้อมอย่างเป็นมิตรเพื่อการศึกษาแห่งชนทั้งมวล”

11/12/2019

รับสมัครจิตอาสา แปลคู่มือการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนพิการทางการเห็น

11/12/2019

หน่วยบริการสนับสนุนสำหรับนศ.พิการ รับสมัครนักศึกษาอาสาสมัครช่วยงานประกวดอ่านเขียนอักษรเบรลล์แห่งชาติ ครั้งที่23 

11/12/2019

โครงการ “อบรมอาสาสมัครเพื่อเพื่อนพิการ” ครั้งที่ 3

11/12/2019

การผลิตสื่อการสอนสำหรับคนพิการทางการเห็นเรียนคณิตศาสตร์ “บิงโก”

11/12/2019

โครงการอบรมและผลิตหนังสือเสียงด้านการศึกษาและวิชาการสำหรับคนพิการทางการเห็น