17/11/2020
กองกิจการนักศึกษา มหิดล

โครงการ “การปรับ mindset และวางแผนการลงทุน”

17/11/2020
mustudentaffairs_HIDEF_F

ปฏิบัติภารกิจพิชิตเหล่า Money Monster

17/11/2020
mustudentaffairs_HIDEF_I

ASEAN In Today’s World 2021 Online Program

โอกาสเดียวเท่านั้นที่จะได้แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมกับนักศึกษาต่างชาติจากประเทศญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม มาถึงแล้ว รับสมัครนักศึกษาชิงทุนเข้าร่วมโครงการ ASEAN In Today’s World 2021 Online Program >>>มูลค่าทุนละ 81,200 JPY จำนวน 5 ทุน
13/11/2020
กยศ มหิดล

กำหนดการให้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

12/11/2020
ทุนการศึกษา มหิดล

ทุนการศึกษา โครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” ประจำปีการศึกษา 2563 โดย มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

11/11/2020
ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ประกาศผลการคัดเลือกทุนการศึกษา “ทุนบุญรอดพัฒนา นักศึกษา” ประจำปี 2563

09/11/2020

GC Circular Living Symposium 2020

04/11/2020
ทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิ ชวน รัตนรักษ์ ประเภทผู้รับทุนต่อเนื่อง (รายเก่า) ประจำปีการศึกษา 2563

30/10/2020
MU Dorm

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจองหอพักและชำระเงินหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำภาคการศึกษา 2/2563