08/08/2019

“MU SDGs Talk”

06/08/2019

โครงการ The 2nd AUN ASEAN Experiential Learning Program (AELP)

02/08/2019

กิจกรรมรับน้องเข้าบ้าน ประจำปีการศึกษา 2562

31/07/2019

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

30/07/2019

สมาคมแพทย์สตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2562 ให้แก่นักศึกษาแพทย์สตรีในโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

26/07/2019

ประกาศงดให้บริการห้องกีฬา

23/07/2019

รายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2562

19/07/2019

ทุนการศึกษา มูลนิธิคุณแม่จินตนา ธนาลงกรณ์ ประจำปีการศึกษา 2562

19/07/2019

เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการประเพณี 4 สถาบัน