Announce

05/01/2021
ทุนการศึกษามหิดล

รับสมัครทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2563 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)

04/01/2021

ขยายเวลารับกุญแจหอพักบ้านมหิดล ประจำภาคการศึกษา 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 1-31 มกราคม 2564 เวลา 08.00-20.00 น.

04/01/2021
muhome

ขั้นตอนการขอรับเงินคืนค่าธรรมเนียมหอพักบ้านมหิดล “กรณีขอยกเลิกการเข้าพัก” ประจำภาคการศึกษา 2/2563

03/01/2021
กองกิจการนักศึกษา มหิดล

ประกาศปิด สำนักงานกองกิจการนักศึกษาชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 – 31 ม.ค. 64

23/12/2020
MU Sport

ปิดให้บริการ ห้องออกกำลังกาย ชั้น 3 (ห้องฟิตเนส, ห้องเทเบิลเทนนิส และห้องสควอช) ศูนย์การเรียนรู้มหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

22/12/2020
MU Health

วิธีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกัน covid-19

17/12/2020
muscholarship

รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา “มูลนิธิชวน รัตนรักษ์” ประจำปีการศึกษา 2563

15/12/2020
MULD

โครงการฝึกอบรม “หลักสูตรผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล” รุ่นที่ 11 (Mahidol University Leadership Programs XI)

15/12/2020
ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษารับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563