ประกาศ แจ้งขยายเวลาการยื่นเอกสารสำหรับ 7 หลักสูตร ที่ได้รับอนุมัติเพิ่มเติม และแจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบเบิกจ่ายเงิน ของมหาวิทยาลัยฯ ทำให้เกิดความล่าช้า ในการโอนเงินแก่นักศึกษา
18/12/2023
ประกาศรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (กลุ่มที่ 2 สำหรับนักเรียนที่สามารถสอบเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาได้)
03/01/2024

ทุนสนับสนุนการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Courses for Undergraduate Student)

ทุนสนับสนุนการศึกษา

ทุนสนับสนุนการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Courses for Undergraduate Student) 

ทุนสนับสนุนการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Courses for Undergraduate Student) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คืออะไร?

ทุนสนับสนุนการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Courses for

Undergraduate Student) ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยผ่าน “โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น” (Intensive English Courses for Undergraduate Student) ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล

จำนวนทุนการศึกษา: ในอัตราคนละ 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) สูงสุดไม่เกินคนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการศึกษาของหลักสูตร

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล และกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

2. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดลว่าด้วยวินัยนักศึกษา

3. เป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับทุนสนับสนุนค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Courses for Undergraduate Student) มาก่อน

หลักฐานการสมัคร

1. ใบสมัครขอรับทุน โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ “รหัสนักศึกษา_ใบสมัครIntensive” ตัวอย่างเช่น 66XXXXX_ใบสมัครIntensive.pdf

2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน ๑ ชุด โดยนักศึกษาสามารถ capture หน้าบัตรประจำตัวนักศึกษา (Virtual Student ID Card) จาก We Mahidol Application แทนสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ “รหัสนักศึกษา_Student ID Card.pdf” ตัวอย่างเช่น 66XXXXX_Student ID Card.pdf

3. รายงานคอร์สที่นักศึกษาลงเรียน ซึ่งสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ “รหัสนักศึกษา_รายงายคอร์ส.pdf” ตัวอย่างเช่น 66XXXXX_รายงานคอร์ส.pdf

4. สำเนาบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นชื่อของนักศึกษา จำนวน 1 ฉบับ โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ “รหัสนักศึกษา_บัญชีธนาคาร.pdf” ตัวอย่างเช่น 66XXXXX_บัญชีธนาคาร.pdf (กรณีนักศึกษาสำรองจ่าย)

5. สำเนาใบสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น จำนวน 1 ฉบับ โดยระบุชื่อไฟล์ดังนี้ “รหัสนักศึกษา_ใบสมัคร pdf” ตัวอย่างเช่น 66XXXXX_ใบสมัคร pdf

ขั้นตอนการสมัครรับทุน

1. ให้นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนศึกษารายละเอียดคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและหลักฐาน ประกอบการขอรับทุนอย่างละเอียด

2. ให้นักศึกษาดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนได้ที่ https://op.mahidol.ac.th/sa/ Intensive และกรอกใบสมัครให้ครบถ้วน โดยเขียนด้วยลายมือบรรจง หรือการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

3. ให้นักศึกษากรอกแบบฟอร์มสมัครขอรับทุน พร้อมทั้งอัปโหลดหลักฐานประกอบการขอรับ ทุนตามข้อ 4 ผ่านทาง Google Forms ตาม QR Code ท้ายประกาศนี้ ให้ครบถ้วน โดยมหาวิทยาลัยจะถือวันที่และเวลาในการส่งหลักฐานประกอบการขอรับทุนทั้งหมดผ่านทาง Google Forms เป็นสำคัญ (https://bit.ly/Mu-sa-Intensive)

ทั้งนี้ ผู้ขอรับทุนจะต้องยื่นขอรับทุนภายในภาคการศึกษาเดียวกับภาคการศึกษาที่สมัครเข้า   ร่วมโครงการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้นนั้น เว้นแต่กรณีที่มีสถานการณ์ฉุกเฉินตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรีเกิดขึ้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องยาวนาน ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถดำเนินการยื่นขอรับทุนได้ภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้นักศึกษามีสิทธิยื่นขอรับทุนได้ภายใน 60 วันนับแต่วันถัดจากวันที่สถานการณ์ฉุกเฉินสิ้นสุดลง

4. ให้กองกิจการนักศึกษาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนและความครบถ้วนของหลักฐาน ประกอบการขอรับทุน แล้วเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนต่ออธิการบดีเพื่ออนุมัติทุน และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ได้รับทุน โดยจะจัดทำเป็นประกาศมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์กองกิจการนักศึกษา(https://op.mahidol.ac.th/sa/)

ช่วงเวลารับสมัคร  ตลอดปีการศึกษา

 ใบสมัครขอรับทุน

 ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเข้มข้น

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้งานแต่ละคน โดยทำหน้าที่หลักคือประมวลทางสถิติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้ใช้บริการนั้นๆ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้ใช้บริการ และมหาวิทยาลัยจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้ใช้บริการให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นจะไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของผู้ใช้บริการแต่อย่างใด อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ, นามสกุล, อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณ และช่วยให้สามารถปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้ในเวลาเดียวกัน ทั้งนี้คุณสามารถเลือกตัวเลือกในการใช้งานคุกกี้ได้

Allow All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    คุกกี้ที่จำเป็น คือคุกกี้ที่จำเป็นต้องมีเพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างถูกต้อง คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้มั่นใจถึงฟังก์ชันพื้นฐานและคุณลักษณะด้านความปลอดภัยของเว็บไซต์

  • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

    คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้เราจดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์และทราบว่าผู้เข้าชมไปยังหน้าต่างๆ ในเว็บไซต์อย่างไร สิ่งนี้จะช่วยให้เราปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นได้ในอนาคต ตัวอย่างเช่น ทำให้ผู้ใช้งานพบสิ่งที่ต้องการเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

Save