Announce

15/09/2021

ประกาศ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือแก่นักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาใหม่ รหัส 64)

14/09/2021

MU Labpass

12/09/2021

Business Plan Project

12/09/2021

กิจกรรม “ฉันไม่ใช่ขยะ” REUSE is so good

09/09/2021

กำหนดการทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีกาศึกษา 25564

09/09/2021

โครงการ “Voice of Youth: Happy NewGen Content Riders” รุ่น 1 ปี 2564

08/09/2021

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2564

07/09/2021

Cryptocurrency และ Blockchain Technology การซื้อขายในตลาดเงินดิจิทัล และรู้จักเทคโนโลยีบล็อกเชน

01/09/2021

“โครงการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสูญเสียบิดา มารดา หรือผู้อุปการะ จากสถานการณ์โควิด 19” บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ประจําปี 2564