Announce

02/02/2021
20210202_studentloan

เปลี่ยนแปลงกำหนดการเซ็นเอกสารแบบลงทะเบียนเรียน/แบบยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

01/02/2021
20210201_scholarship_banner

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเข้ารอบสัมภาษณ์ทุนการศึกษาโครงการ “ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เพื่อผู้เรียนดี มีศักยภาพเป็นเลิศ” (Ajinomoto Talent Scholarship) ประจำปีการศึกษา 2563

01/02/2021
20210201_sportclose

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จึงขอปิดให้บริการห้องออกกำลังกาย ชั้น 3 (ห้องฟิตเนส, ห้องเทเบิลเทนนิส และห้องสควอช) ศูนย์การเรียนรู้มหิลดล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

27/01/2021
IC banner

หลักเกณฑ์และอัตราลดหย่อนค่าธรรมเนียมมหาวิทยาลัย หรือค่าบำรุงการศึกษา สำหรับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564

26/01/2021

หลักเกณฑ์การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564

26/01/2021
20200126_fee_banner

หลักเกณฑ์การปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรปกติ (ไทย) มหาวิทยาลัยมหิดล ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เนื่องจาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อจากโคโรนาไวรัส 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564

21/01/2021
20210121_scg

Innovation for Campus Sustainability 2021

21/01/2021
20210121_environmental_banner

“How I Help the Earth” มาช่วยกันแชร์สิ่งดีดีเพื่อโลกของเรากัน

21/01/2021
20210121_studentsurvey

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมทำแบบสำรวจกิจกรรมทางกายของนักศึกษาในภูมิภาคอาเซียนและญี่ปุ่น