26/09/2019

ผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2562

25/09/2019

พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน(PA) ประจำปี 2563

16/05/2019

การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

07/02/2019

การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย RETREAT 2562

17/10/2018

การเสวนาวิชาการ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลก ตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

12/09/2018

พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน(PA) ประจำปี 2562

15/06/2018

การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย RETREAT 2561

30/04/2018

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์

25/04/2018

ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

19/01/2018

การประชุมเสวนาวิชาการ THE ROLES OF ACADEMIC INSTITUTIONS IN GLOBAL HEALTH

18/01/2018

การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (Driving Forward to World Class University) ครั้งที่ 3

17/11/2017

การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (ครั้งที่ 2) Driving Forward to Wolrd Class University

27/09/2017

พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน(PA) ประจำปีงบประมาณ 2561

14/09/2017

การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2561 และการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ. 2562

17/06/2017

การสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 20 ปี (ครั้งที่ 1) Driving Forward to World Class University