พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน(PA) ประจำปี 2562
12/09/2018
การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย RETREAT 2562
07/02/2019

การเสวนาวิชาการ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลก ตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 8.30 -12.30 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมเสวนาวิชาการหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลก ตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563 (Transition in Driving of the Global Health Strategy of Thailand, 2016-2020)” จัดโดย กลุ่มภารกิจสุขภาพโลกมหิดล ณ ห้องประชุม 411 ชั้น 4 อาคารศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา