งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ


  • แบบรายงานบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 

หนังสือรายงานบันทึกผลการปฏิบัติงาน ที่ อว 78/ว6622 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2563

รายละเอียดตัวชี้วัดประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564

แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงาน 2564

หมายเหตุ : ส่งเอกสารภายในวันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2561

     1) งบประมาณเงินแผ่นดินส่งเอกสาร จำนวน 2 ชุด พร้อมทั้งจัดส่งทาง E-mail: opbudgetpl@mahidol.ac.th
     2) งบประมาณเงินรายได้ส่งเอกสาร จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งจัดส่งทาง E-mail: natcha.bus@gmail.com
     3) งบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัยส่งเอกสาร จำนวน 1 ชุด พร้อมทั้งจัดส่งทาง E-mail: chanwit.ons@mahidol.edu


1. หนังสือการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. เอกสารประกอบการประชุมสัมมนา การมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
3. ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
5. แบบฟอร์มการจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562