การจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอขอตั้งงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. แบบสรุปแผนการเสนอขอตั้งงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารหมายเลข 1 และ 1.1)

2. แบบขอตั้งครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง

2.1 checklist ครุภัณฑ์                                                          (เอกสารหมายเลข 1.2)

2.2 checklist สิ่งก่อสร้าง                                                     (เอกสารหมายเลข 1.3)

2.3 Project Control                                                            (เอกสารหมายเลข 1.4)

3. เป้าหมายการให้บริการส่วนงานและงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง ระดับผลลัพธ์ (เอกสารหมายเลข 2)

4. เป้าหมายผลผลิต ปี 2561-2568 (เอกสารหมายเลข 3)

5. แบบเสนอของบประมาณโครงการเงินอุดหนุน(เอกสารหมายเลข 4-4.7)

– ตัวอย่างการกรอกแบบเสนอของบประมาณโครงการเงินอุดหนุน

6. แบบเสนอของบประมาณโครงการเงินอุดหนุน (โครงการย่อย)(เอกสารหมายเลข 5-5.4)

7. ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและแผนจำนวนนักศึกษา ปี 2561–2566 (เอกสารหมายเลข 6) 

8. การขอตั้งค่าเช่าบ้าน (เอกสารหมายเลข 7)

9. ค่าจ้างเหมาบริการ (เอกสารหมายเลข 8)

10. ค่าสาธารณูปโภค (เอกสารหมายเลข 9)

11. ประมาณการเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข (พ.ต.ส) (เอกสารหมายเลข 10)

12. อัตราใหม่พนักงานมหาวิทยาลัยเงินอุดหนุน (เอกสารหมายเลข 11)