งานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ

นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ

หัวหน้างาน

02-849-6130


paveena.lav@mahidol.ac.th

นางสาวมุทิตา วรกัลยากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6121


muthita.vor@mahidol.ac.th

นางสาวนัชชา บัวศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6122


natcha.bus@mahidol.ac.th

นางสาวฐานีวรรณ งามบรรหาร

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6123


thaneewan.ngm@mahidol
.ac.th

นายชาญวิทย์ อ้นสำราญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6136


chanwit.ons@mahidol.ac.th

นางสาวมินดา เส็งสาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6123


minda.sen@mahidol.ac.th

นางสาวสุฑิตา ศรีนวลนัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6133


sutita.sri@mahidol.ac.th

นางสาวรัฐสุดา สกลกิจติณภากุล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6134


ratsuda.sak@mahidol.ac.th

นางสาวณัฐวดี เจนสิริผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6135


Nuttawadee.jen@mahidol
.ac.th

นายสิรภพ แดงพัด

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6141


sirapob.dan@mahidol.ac.th

นางสารินี ตั้งกฤษณขจร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-849-6124


sarinee.tan@mahidol.ac.th