ประวัติกองแผนงาน

พ.ศ. 2519

จัดขึ้นตาม หนังสือสำนักงานปลัดทบวงมหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2528

ได้รับอนุมัติให้แบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วยงานธุรการ, วางผังแม่บท, วิเคราะห์แผนและงบประมาณ, วิจัยสถาบันและสารสนเทศ, และงานวิเทศสัมพันธ์

พ.ศ. 2532

ปรับโครงสร้างงานวิเคราะห์แผน และงบประมาณโดยแบ่งงานภายในเป็น งานประสานงานนโยบายและแผน,วิเคราะห์งบประมาณ, และงานติดตามและประเมินผล ในเวลาต่อมางานวิเทศน์สัมพันธ์ ได้แยกออกไปเป็นกองวิเทศสัมพันธ์

พ.ศ. 2552

งานวางผังแม่บท ย้ายไปกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2553

ปรับโครงสร้างการแบ่งหน่วยงานเป็น งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน และงานวิเคราะห์และติดตามงบประมาณ

พ.ศ. 2559

ได้รับการรับรองระบบการปฏิบัติงาน ISO 9001:2015