บุคลากรหน่วยบริการวิชาการ

นางสาวสุชาดา เลี้ยงชูศักดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6138


suchada.lia@mahidol.ac.th

นายวรเทพ พูลสวัสดิ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6139


worathep.phu@mahidol.ac.th