ทำเนียบผู้อำนวยการ

นายอนุชา โมกขะเวส


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองแผนงาน และหัวหน้ากองแผนงาน
ตั้งแต่ 2 เมษายน 2522 –
31 พฤษภาคม 2525

นางสาวพรรณี ตันสกุล


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองแผนงาน
ตั้งแต่ 2 มิถุนายน 2525 –
31 สิงหาคม 2528

นางนภามาศ นวพันธุ์พิพัฒน์


รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากองแผนงาน
ตั้งแต่ 2 กันยายน 2528 –
30 กันยายน 2532
และ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน ตั้งแต่
1 ตุลาคม 2532 – 1 ตุลาคม 2545

นางสาวคนึงนิจ พิบูลย์สวัสดิ์


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน ตั้งแต่
1 ตุลาคม 2545 – 30 กันยายน 2554

นายอัครพร บุนนาค


ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน ตั้งแต่
1 ตุลาคม 2554 –
16 พฤษภาคม 2555

นางสาวปวีณา ลาวัณย์ศิริ


ดำรงตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการกองแผนงาน ตั้งแต่
17 พฤษภาคม 2555 –
12 มีนาคม 2556
และ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนงาน ตั้งแต่
13 มีนาคม 2556 – ปัจจุบัน