งานยุทธศาสตร์และวิจัยสถาบัน

นางสาวจิตเกษม ตันสกุล

หัวหน้างาน

02-849-6137


jitkasem.tan@mahidol.ac.th

นางสาวชลธิศ โลศิริ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6143


chonlathit.los@mahidol.ac.th

นายชนภัทร แสนธิจักร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6145


chonnapat.san@mahidol
.ac.th

นายธนากร ยุทธพลนาวี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6145


thanakorn.you@mahidol
.ac.th

นางสาวจิตรมณี คุณาธรรมพงศ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6144


chitmanee.kun@mahidol
.ac.th

นางสาวเบญจา ชูโต

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6322


benja.cho@mahidol.ac.th

นายธนวัฒน์ สุพรรณชาติ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6142


tanawat.sup@mahidol.ac.th

นางสาวธาริตา สัตยารักษ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6147


tharita.sat@mahidol.ac.th

นางสาวเมธาวี กาจุลศรี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

02-849-6142


Methawee.kaj@mahidol
.ac.th

นางสาวปัทมา อยู่แสนสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-849-6034


pattama.yus@mahidol.ac.th

นางกรกช ธูสรานนท์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

02-849-6322


korakot.tho@mahidol.ac.th

นางจตุพร โถน้อย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

02-849-6129


jutuporn.tho@mahidol.ac.th

พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม

นางสาวถนอมศรี เปลี่ยนสมัย

ผู้ช่วยวิจัย

02-849-4500 ต่อ 4228


thanomsri.ple@mahidol
.ac.th
ห้อง 143 จิตอาสามหิดล ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวสรรพารี ยกย่อง

ผู้ช่วยวิจัย

02-849-4500 ต่อ 4228


samutaru@hotmail.com
ห้อง 143 จิตอาสามหิดล ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

นางสาวพุทธรัต พัฒนวรกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

02-849-4500 ต่อ 4228


Buddharadpj.2018@gmail
.com
ห้อง 143 จิตอาสามหิดล ชั้น 1 อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล

กลุ่มภารกิจศูนย์ปฏิบัติการด้านชีววิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

นายปรัชญา อนันตเมฆ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

02-849-6346


pradchaya.ana@mahidol
.ac.th
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

นางสาวสุนันทา วรรณยศ

นักวิชาการศึกษา

02-849-6346


sunantha.wan@mahidol.ac.th
ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา