หนังสือ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0517/ ว7611    ลงวันที่  3 พ.ย. 2560

รายละเอียดแบบฟอร์ม (ฉบับปรับปรุงใหม่)

แบบฟอร์ม 1. สงป.301 ผลการปฎิบัติงานตามตัวชี้วัด พ.ร.บ. งบประมาณแผ่นดิน

1.1 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3 โครงการวิจัยเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ

1.4 โครงการวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ

1.5 โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคมชุมชนความมั่นคงฯ

1.6 โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และปัจจัยเอื้อที่สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม

1.7 โครงการผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดี

1.8 โครงการส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยว

1.9 โครงการพัฒนาเกษตรปลอดภัย

1.10 โครงการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน

1.11 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.12 ผลงานการให้บริการวิชาการ

1.13 โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

1.14 โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัย สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

1.15 โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

1.16 โครงการผลิตแพทย์และพยาบาลเพิ่ม

1.17 โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

1.18 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.19 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.20 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แบบฟอร์ม 2. สงป.302 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย (ปรับใหม่)

โดยกำหนดให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมจำแนกตามแหล่งเงิน ซึ่งกองแผนงานจะเรียกข้อมูลจากระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยประกอบในการสรุปผล

แบบฟอร์ม 3. สงป.302-2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) (ปรับใหม่)

โดยกำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานของสถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน และในส่วนงานที่มีสิ่งก่อสร้างผูกพันงบประมาณ ให้ส่งไฟล์ Project control มาด้วยทุกครั้ง**** เพื่ออัพเดทงวดงานและสถานะการเบิกจ่าย หากมีการส่งมอบงาน/ตรวจรับ ขอให้ส่งไฟล์และเอกสารมาด้วยทุกครั้ง****

แบบฟอร์ม 4. รายงานผลการฎิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณโครงการเงินอุดหนุน

รายละเอียดเอกสารอ้างอิง

เอกสาร 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2561

เอกสาร 2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548

เอกสาร 3. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548

เอกสาร 4. รายละเอียดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด / แผนงาน / ผลผลิต-โครงการ ประจำปี 2561

    เอกสาร 4.1 ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

    เอกสาร 4.2 รายละเอียดตัวชี้วัด

    เอกสาร 4.3 รายละเอียดนักศึกษา

เอกสาร 5. การบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบปะมาณ 2561

เอกสาร 6. ประกาศ การกำหนดวงเงินในการโอน เปลี่ยนแปลง