หนังสือ กองแผนงาน สำนักงานอธิการบดี ที่ ศธ 0517/ ว.90610  ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2561


รายละเอียดแบบฟอร์ม (ฉบับปรับปรุงใหม่)

แบบฟอร์ม 1. สงป.301 ผลการปฎิบัติงานตามตัวชี้วัด พ.ร.บ. งบประมาณแผ่นดิน

1.1 โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล

1.2 แผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม

1.3 โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

1.4 โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อสุขภาวะที่ดี

1.5 ผลงานการให้บริการวิชาการ

1.6 ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.8 โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

1.9 โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัยฯ

1.10 โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

1.11 โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

1.12 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

1.13 โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

1.14 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.15 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.16 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แบบฟอร์ม 2. สงป.302 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

โดยกำหนดให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมจำแนกตามแหล่งเงิน ซึ่งกองแผนงานจะเรียกข้อมูลจากระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยประกอบในการสรุปผล

แบบฟอร์ม 3. สงป.302-2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน) (ปรับใหม่)

โดยกำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานของสถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน และในส่วนงานที่มีสิ่งก่อสร้างผูกพันงบประมาณ ให้ส่งไฟล์ Project control มาด้วยทุกครั้ง**** เพื่ออัพเดทงวดงานและสถานะการเบิกจ่าย หากมีการส่งมอบงาน/ตรวจรับ ขอให้ส่งไฟล์และเอกสารมาด้วยทุกครั้ง****


รายละเอียดเอกสารอ้างอิง

เอกสาร 1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562

เอกสาร 2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548

เอกสาร 3. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจ่ายงบประมาณ ตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548

เอกสาร 4. รายละเอียดเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน/ตัวชี้วัด / แผนงาน / ผลผลิต-โครงการ ประจำปี 2562

    ชี้แจงรายละเอียด 4.1

    ชี้แจงรายละเอียด 4.2

    ชี้แจงรายละเอียด 4.3

เอกสาร 5. ว134 การจัดทำแผนการปฎิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2562

เอกสาร 6. ประกาศ การกำหนดวงเงินในการโอน เปลี่ยนแปลง

เอกสาร 7. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560