แบบรายงานบันทึกผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563


แบบฟอร์ม 1. สงป.301 ผลการปฎิบัติงานตามตัวชี้วัด พ.ร.บ. งบประมาณแผ่นดิน

1.1 โครงการพัฒนากรุงเทพมหานคร และเมืองปริมณฑล

1.2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.3 โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม

1.4 โครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม

1.5 โครงการเร่งรัดผลิตบัณฑิตสาขาวิชาที่ขาดแคลน

1.6 โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข

1.7 โครงการบูรณาการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงวัย

1.8 โครงการอาคารปรีคลินิกและศูนย์วิจัยฯ

1.9 ผลงานการให้บริการวิชาการ

1.10 โครงการพัฒนาระบบดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ

1.11 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1.12 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1.13 ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์

แบบฟอร์ม 2. สงป.302 ผลการใช้จ่ายงบประมาณตามผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย

โดยกำหนดให้รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมจำแนกตามแหล่งเงิน ซึ่งกองแผนงานจะเรียกข้อมูลจากระบบ ERP ของมหาวิทยาลัยประกอบในการสรุปผล

แบบฟอร์ม 3. สงป.302-2 ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ (งบลงทุน)

โดยกำหนดให้รายงานผลการดำเนินงานของสถานการณ์เบิกจ่ายงบลงทุน และในส่วนงานที่มีสิ่งก่อสร้างผูกพันงบประมาณ ให้ส่งไฟล์ Project control มาด้วยทุกครั้ง****
เพื่ออัพเดทงวดงานและสถานะการเบิกจ่าย หากมีการส่งมอบงาน/ตรวจรับ ขอให้ส่งไฟล์และเอกสารมาด้วยทุกครั้ง****