การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย RETREAT 2561
15/06/2018
การเสวนาวิชาการ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ของการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลก ตามกรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย พ.ศ. 2559-2563
17/10/2018

พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน(PA) ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยและผู้บริหารส่วนงาน ร่วมกันลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์นที รักษ์พลเมือง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา