การสัมมนาผู้บริหารมหาวิทยาลัย RETREAT 2562
07/02/2019
พิธีลงนามในข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน(PA) ประจำปี 2563
25/09/2019

การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.30 – 16.00 น.  รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ผู้อำนวยการกองแผนงาน พร้อมด้วยผู้บริหารส่วนงาน ร่วม “การประชุมชี้แจงการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ณ ห้องประชุมประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม